Regionalpark

Ein regionalpark er eit avgrensa landskapsområde, definert på bakgrunn av sin unike natur- og kulturverdi. Regionalparkane ligg under paraplyen Norske Parker som er ein landsdekkande nettverksorganisasjon for alle regionalparkane.
Elvira med lam
Elvira med lam. Foto: Anders Braanaas.

Ein regionalpark er eit avgrensa landskapsområde, definert på bakgrunn av sin unike natur- og kulturverdi. Regionalparkane ligg under paraplyen Norske Parker som er ein landsdekkande nettverksorganisasjon for alle regionalparkane.

Vi jobbar for å skape eit levande landskap med utspring i regionale natur- og kulturverdiar, og utgjer samarbeidsplattformer for lokal og berekraftig verdiskaping gjennom langsiktige avtalar.

naust

Oppgåver til ein Regionalpark:

 • Samarbeid og lokal forankring.
 • Regionalparkar skal fungere som ein samarbeidsplattform mellom det offentlege, næringslivet og lag/organisasjonar. Dei skal vere regionalt og lokalt forankra.
 • Verdsetting og ivaretaking av natur- og kulturverdiar.
 • Berekraftig verdiskaping basert på natur- og kulturverdiane parkane er basert på den Europeiske landskapskonvensjonen og skal fremje:
     1. Økonomisk verdiskaping (foredling av lokale ressursar, styrking av lokale produkt og tenester)
     2. Miljømessig verdiskaping (landskapsskjøtsel, t.d. tiltak mot attgroing av landskap)
     3. Sosial verdiskaping (aktiv deltaking og medverknad av lokalsamfunnet)
     4. Kulturell verdiskaping (bruk av lokalhistorie, kulturminne, natur- og kulturverdiar innan kunnskaps- og identitetsbygging og formidling)

Sauesanking (smalegange) i Indrøyna

 

Trass i at Sognefjorden Kystpark (no Fjordkysten regional- geopark) har vore basert på dugnad inntil nyleg, så har ein likevel satt i gang fleire prosjekt:

 • «Alle mann til pumpene»: Landskapsskjøtsel og villsaudrift som modell for berekraftig samfunns- og næringsutvikling. Prosjektet skal ha eit regionalt og nasjonalt overføringsverdi for korleis ein kan skjøtsle eit landskap og forhindre attgroing. Norske Parkar vil bruke prosjektet som eit internasjonalt referanseprosjekt.
 • «Å vøle eit landskap»: Tverrkommunalt FoU-prosjekt med Bergen arkitekthøgskule som skal bruke same prosjektområde som «Alle mann til pumpene». Under planlegging.
 • «Skippartak»: Bygningsvernprosjekt som er basert på samarbeidet med Jensbua og Nedre Jølster Bilelag. Målet er å «redde» ein trua trebygning kvart år.

 

Scroll to Top